F-Gazy

Podejmujemy się konserwacji i nadzoru nad urządzeniami oraz systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane HFC -125, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC23.

W naszej ofercie dysponujemy też kontrolą szczelności butli oraz części ciśnieniowej stałych urządzeń gaśniczych SUG.

Prowadzimy karty urządzeń i karty systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 3kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dokonujemy wpisów i sprawozdań o SZWO (Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową) i FGC (Fluoryzowanych Gazach Cieplarnianych).

Wszystkie z wyżej wymienionych zadań są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa miejsc kontrolowanych przez naszą firmę pod względem ewentualnych problemów. Należy pamiętać, że nieodpowiednio zabezpieczone lub zaniednabe zbiorniki gazowe mogą stanowić ogromne niebezpieczeństwo i wyrządzić wiele szkód, dlatego tak ważna jest systematyczna profilaktyka kontrolna. 

Artykuł F-Gazy

Komunikat Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu o Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

„Informujemy, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 12 stycznia 2016 r. poz. 56 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 13 stycznia 2016 r. został upubliczniony na stronie www.cro.ichp.pl Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.”

„Operatorzy mogą dokonać rejestracji na w/w stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.
W związku z tym, że nie zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia do czasu opublikowania tego rozporządzenia nie będzie możliwe zakładanie Kart Urządzenia lub Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.”

W ww. aktach prawa określono fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy) i substancje kontrolowane pod względem rodzaju i ilości znajdującej się w urządzeniu, decydujące o zakresie obowiązków operatora. Wobec fluorowanych gazów cieplarnianych funkcjonują dwa odmienne kryteria klasyfikacji urządzeń:

  • zgodnie z rozporządzeniem 517/2014: kryterium ustalenia obowiązków operatora urządzeń, które zawiera f-gazy jest wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, obliczanego na podstawie współczynnika ocieplenia globalnego GWP wskazanego dla poszczególnych substancji
  • zgodnie z ustawą: kryterium ustalenia obowiązków operatora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających f-gazy określono w kg substancji zawartej w urządzeniu lub systemie.


Chcąc określić wymagania wobec urządzeń, operator musi ocenić ilość f-gazów w urządzeniu w odniesieniu do kryteriów.

Spośród różnic pomiędzy regulacjami prawnymi dotyczącymi f-gazów na szczególną uwagę zasługuje sposób określenia i zakres obowiązków kontroli szczelności. Obowiązki te określa zarówno rozporządzenie nr 517/2014, jak i ustawa, przy czym wymogi sprawdzania wycieków z urządzeń zdefiniowano w niej na podstawie rozporządzenia nr 842/2006, uchylonego rozporządzeniem nr 517/2014. Tym samym określenie zakresu kontroli szczelności w obecnym stanie prawnym wymaga sprawdzenia kryteriów ustalonych w obu rozporządzeniach WE.

f-gazy_001
Szczegóły oferty

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów oferty, napisz do nas.

f-gazy_002
f-gazy_003